Rzecznik Praw Ucznia

FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA PEŁNI:

mgr. Alicja Sarzyńska


DYŻURY RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 Codziennie


RZECZNIK PRAW UCZNIA

1. Udostępni ci regulamin szkolny, wyjaśni jego sens.

2. Wyjaśni, jakie masz prawa ucznia i obywatela, jak zrozumieć ich zapis.

3. Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.

4. Występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym.

 

W przypadku naruszenia praw uczniowie zwracają się do (przy zachowaniu podanej kolejności):

- Wychowawcy klasy

- Pedagoga szkolnego

- Rzecznika Praw Ucznia


Tryb postępowania w kwestiach spornych

uczeń-uczeń:

- Zapoznanie się z opiną stron konfliktu

- Podjecie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy

- Zasięgnięcie opinii pedagogoa szkolnego

- W dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogoicznej

- Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły

uczeń-nauczyciel:

- Zapoznanie się z opinią stron konfliktu

- Podjecie mediacji ze stronami

- Zasiegnięcie opinii pedagoga szkolnego

- Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie


 Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności

- Znajomość Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka

- Interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych

- Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania

- Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach

- Kontrola realizacji i rozwiązywanie spraw spornych


 Prawa ucznia określone są w nastepujących dokumentach

- Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120 poz. 526, 527).

- Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 18 lutego 1991. (Dz. U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmianami).