Rekrutacja Gimnazjum 2016/2017

TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. ?TKACZY CHEŁMSKICH? W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp

Terminy

Rodzaj zadania

1.

od 16 maja (poniedziałek)
do 31 maja (wtorek)

Składanie zgłoszeń do gimnazjów obwodowych (obowiązuje tych kandydatów, którzy zamierzają kontynuować naukę w gimnazjum obwodowym)

oraz

składanie wniosków do wybranych gimnazjów (co najwyżej trzech uszeregowanych wg preferencji).

2.

od 24 czerwca (piątek) do 30 czerwca (czwartek)

Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

3.

30 czerwca (czwartek)

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów i listy niezakwalifikowanych kandydatów.

4.

01-04 lipca

Składanie oświadczenia woli podjęcia nauki w danym gimnazjum poprzez złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).

5.

04 lipca (poniedziałek)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6.

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum

7.

do 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do gimnazjum